ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Έχετε να αναφέρετε κάποια συμπεριφορά, και προβληματίζεστε αν θα πρέπει να αποκαλύψετε αυτή την πληροφορία;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαχειριζόμαστε όλα τα παράπονα εμπιστευτικά.

Σε περίπτωση ωστόσο που τα παράπονά σας αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά δικαιούνται, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997, να λάβουν γνώση των παραπόνων και όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχει αναφορά σε φυσικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αυτά που αφορούν σε φυλετική η εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές η φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία , στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις η καταδίκες).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ ( προαιρετική ):

Η πιο σημαντική αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων & Καταγγελιών είναι η προστασία του καταγγέλλοντα, με εξαίρεση την περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας.

Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε ανώνυμοι, παρακαλούμε μη δίνετε στοιχεία αναγνώρισής σας.

Σε περίπτωση που υποβάλλετε ανώνυμη καταγγελία θα χρησιμοποιήσουμε το e-mail αποστολής για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας.

Σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας, ο καταγγελλόμενος μπορεί να ζητήσει την αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος προκειμένου να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του.

Παρακαλούμε στείλτε τα παράπονά σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  katartisou-pde@ptapde.gr

Footer Image